MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Formos
Turto vertinimo ataskaita
1. nepriklausomo turto vertintojo sudarytą turto vertinimo ataskaitą pasirašo ją sudaręs turto vertintojas ir turtą vertinančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Ji patvirtinama įmonės antspaudu;
2. vidaus turto vertintojo sudarytą turto vertinimo ataskaitą pasirašo tik turto vertintojas.

Turto vertinimo ataskaitoje turi būti:

1. ataskaitos pavadinimas;
2. vertinamo turto pavadinimas, identifikavimo duomenys, buvimo vieta, vertinimo atvejis ir data;
3. užsakovas;
4. turtą vertinusios įmonės pavadinimas, vadovo arba jo įgalioto asmens ir vertintojo vardai, pavardės;
5. ataskaitos surašymo data;
6. išvada dėl turto vertės;
7. sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui ir į kurias nebuvo atsižvelgta;
8. vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodai;
9. vertinamo turto aprašymas;
10. turto vertės nustatymo pagrindimas.

Užsakovo ir turtą vertinančios įmonės susitarimu turto vertinimo ataskaitos turinys gali būti išplėstas. Turto vertinimo ataskaitos registruojamos ir jų antrieji egzemplioriai (kopijos) saugomi įstatymų nustatyta tvarka įmonėse, kurios atliko turto vertinimą.

Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas:

1. Turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią.
2. Turto vertinimo ataskaita galioja šioje ataskaitoje nurodytomis sąlygomis. Turto vertinimo ataskaita užsakovo nuožiūra gali būti teikiama tretiesiems asmenims.
3. Turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka.

Preliminari išvada
Nėra numatyta turto ir verslo vertinimo įstatyme ir nėra laikoma juridinę galią turinčiu dokumentu. Ši išvada gali būti pateikiama Užsakovo prašymu kaip rašytinė nuomonė apie vertinamą turtą, kuri pagrindžiama rinkos konjunktūra bei vertintojo skaičiavimais.
Preliminari išvada yra tik informacinio pobūdžio dokumentas ir todėl už pasekmes, kurios gali atsirasti šį dokumentą panaudojus kokiems nors juridiniams veiksmams, vertintojas neatsako. Po preliminarios išvados pateikimo, kaip dažniausiai ir būna, ruošiama turto vertinimo ataskaita. Jei nuo preliminarios išvados pateikimo iki ataskaitos ruošimo, esmingai nepasikeičia rinka ar neišaiškėja iki tol nežinoti kokie nors turto vertę įtakojantys faktoriai, preliminarioje išvadoje ir ataskaitoje pateikiamos turto vertės turi sutapti.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.