MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Vertinimo etika
Lietuvos Respublikos audito, apskaitos
ir turto vertinimo instituto tarybos
2000 m. rugsėjo mėn. 14 d.
nutarimu Nr.27-7

TURTO VERTINTOJO PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

1. Turto vertintojai vadovaujasi teiginiu, kad gerai parengtas ir objektyvus turto įvertinimas yra naudingas užsakovui ir patiems vertintojams.
2. Vadovaudamasis profesinės etikos normomis vertintojas prisiima įsipareigojimus visuomenei, vertintojų bendruomenei ir užsakovui.
3. Visiems vertintojams yra privalomos šios profesinės etikos normos:
Profesinis uolumas
3.1. Vertintojas atlieka savo darbą remdamasis rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų bei stebėjimų rezultatais, savo žiniomis ir patirtimi. Taikydamas pripažintą vertinimo metodika, vertintojas užtikrina, kad jo veiklos rezultatas būtų objektyvus ir nešališkas.
Garbingumas
3.2. Vertintojas visuomet elgiasi ir atlieka savo darbą vadovaudamasis padorumo, orumo, garbingumo, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Taip dirbama su užsakovais ir su savo kolegomis.
3.2.1. Turto vertinimo užsakymai ir sutartys sudaromos abipusės pagarbos, geranoriškumo ir pasitikėjimo principais, iš anksto aptariama darbo apimtis, kaštai ir honoraras (atlyginimas).
3.2.2. Vertintojo honoraro dydis negali priklausyti nuo vertinamo objekto vertės. Vertintojas negali gauti honoraro (jokia forma) už darbą, kurio rezultatai iš anksto sutarti.
3.2.3. Vertintojas nepriima dviejų skirtingų užsakovų užsakymo vertinti tą patį objektą tuo pačiu metu bei nesiima vertinti objekto, kurį buvo vertinęs kito užsakovo užsakymu, su juo to nesuderinęs.
3.2.4. Vertintojas neužsiima jokia kita veikla, kurios pavadinimas ar pobūdis (ar veikimo būdas) galėtų pakenkti vertintojo profesinei reputacijai.
Kompetencija
3.3. Vertintojas tik tada gali imtis vykdyti užsakymą, jei turi pakankamai reikiamų žinių ir patirties. Jei tam, kad užsakymas būtų profesionaliai įvykdytas reikia specialių žinių, kurių jis pats neturi, vertintojas atkreipia į tai užsakovo dėmesį ir pataria pasinaudoti kitų specialistų paslaugomis.
3.3.1. Tik užsakovui sutikus su vertintojo išdėstytomis aplinkybėmis vertintojas gali imtis darbo.
3.3.2. Prieš pradėdamas vertinimą, turto vertintojas užsakovui patvirtina, kad sutinka su užduoties sąlygomis. Siekiant išvengti klaidingos interpretacijos, užduotis turėtų būti suformuluota pakankamai tiksliai darbo sutartyje ir techninėje užduotyje.
3.3.3. Vertintojas negali reikalauti komisinių už tarpininkavimą turto vertinimo užsakymams gauti.
3.3.4. Bet kokia turto vertintojo reklama apie profesionalias turto vertinimo paslaugas turi būti teisėta ir sąžininga.
Pagalba iš šalies
3.4. Vertintojai pripažįsta kitų praktinį darbą dirbančių specialistų pagalbą ir informuoja savo klientus bei kitas suinteresuotas šalis apie šį bendradarbiavimą. Intelektinės pagalbos faktas fiksuojamas turto vertinimo ataskaitoje.
Diskretiškumas
3.5. Vertintojas nesiima tokių užsakymų, kuriuos vykdydamas būtų veikiamas kokių nors asmenų ar aplinkybių. Vertintojas diskretiškai elgiasi su visa informacija, kurią gauna vykdydamas užsakymą, teikia ją tik užsakovui arba jo įgaliotam trečiajam asmeniui. Vertintojas užtikrina užsakymui vykdyti naudojamos informacijos kokybę ir patikimumą.
Kiekvieno vertintojo pareiga:
3.5.1 Imtis reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengtų bet kokių konfliktų dėl sutartinių įsipareigojimų tarp jo ir užsakovo ar užsakovo įgaliotų asmenų ir trečiųjų šalių.
3.5.2. Užtikrinti, kad pastebėtos aplinkybės, dėl kurių įtakos gali kilti konfliktinių situacijų, bus kruopščiai išanalizuotos ir aptartos prieš pasirašant sutartį.
3.5.3. Stengtis nedelsiant geranoriškai išspręsti konfliktą, jeigu toks iškiltų po sutarties pasirašymo.
Profesinis tikslas
3.6. Pagrindinė vertintojo pareiga - visuomet ir kiek leidžia galimybės atstovauti teisėtiems ir etiškiems užsakovų interesams, derinant tai su tinkamu profesiniu elgesiu trečiųjų šalių atžvilgiu.
Išvadų pateikimas
3.7. Vertintojas parengia objektyvią ir nepriklausomą vertinimo išvadą (ataskaitą). Jis turi atsižvelgti į visas aplinkybes ir savo išvadas bei sprendimus formuluoti taip aiškiai, kad užsakovas ir trečiosios šalys suprastų jų apimtį ir reikšmę. Jeigu išskirtiniais atvejais nukrypstama nuo objektyvių sąlygų (pavyzdžiui kolekcijų, juvelyrinių dirbinių vertinimas draudimui), būtina tai nurodyti vertinimo išvadoje (ataskaitoje).
Ypatingi atvejai
3.8. Tais atvejais, kai vertintojui tenka laikytis specialiųjų taisyklių, vertinimas atliekamas vadovaujantis įstatymais, profesinės etikos ir kompetencijos principais.
Bendradarbiavimo galimybė
3.9. Kai du ar daugiau vertintojų yra pakviesti įvertinti tą patį objektą, jie dirba nepriklausomai vienas nuo kito, išskyrus atvejį, kai užsakovas (užsakovai) pageidauja, kad jie bendradarbiautų.
Informavimas apie nekokybiškai atliktus darbus
3.10. Vertintojas, pastebėjęs savo įvykdytame darbe klaidų, aplaidumo, nekorektiškumo atveju, apie tai informuoja darbo užsakovą.
4. Nuobaudos:
Institucija(-os), vykdanti(-čios) turto vertintojų veiklos priežiūrą, už profesinės etikos taisyklių pažeidimus vertintojui gali taikyti šias nuobaudas:
4.1.Pastabą.
4.2.Įspėjimą.
4.3.Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą.
4.4.Turto vertintojo pažymėjimo galiojimo panaikinimą.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.